O nama

Udruženje za Evropsku saradnju i bezbjednost osnovano je u Podgorici. Nastalo je kao rezultat dugogodišnjeg iskustva osnivača u pružanju podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja i pružanju stručnih edukacija i treninga iz oblasti:

 • Organizovani kriminal i korupcija
 • Ljudska prava
 • Bezbjedonosna i odbrambena politika
 • Forenzičke nauke
 • Poslovna analitika
 • Zaštita i prevencija od rodno zasnovanog nasilja
 • Istraživačko novinarstvo

 • Ciljevi udruženja za Evropsku saradnju i bezbjednost su:
 • Promovisanje i unaprijeđenje znanja o međunarodnim konvencijama, deklaracijama i preporukama Evropske unije sa ciljem unapređenjem pravnog sistema i približavanjem Crne Gore evropskim standardima;
 • Podsticanje i prenošenje znanja od značaja za razvoj demokratskog, otvorenog, građanskog društva;
 • Promovisanje, unaprijeđivanje i podsticanje institucionalnih aranžmana u praksi koje doprinose ostvarivanju principa vladavine prava;
 • Unapređenje i poštovanje ljudskih prava kao i prava nacionalnih manjina;
 • Jačanje saradnje između država Zapadnog Balkana u oblastima važnim za ubrzanje procesa stabilizacije stvarajući uslove za razvoj i pomirenje u jugoistočnoj Evropi;
 • Podsticanje, promovisanje i unaprijeđenje zaštite i osnaživanje žena, djece i ugroženih kategorija, edukacija građana, a posebno žena, djece i mladih od nasilja i diskriminacije;
 • Promovisanje i podsticanje prosvjetnih radnika i druge stručnjaka za unapređenje rada na edukaciji djece i omladine, žena i drugih ugroženih kategorija;
 • Podizanje svijesti mladih o štetnim posljedicama psihoaktivnih supstanci i mobilisanje cjelokupnog društva za uključivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja;
 • Obezbjeđivanje humanitarne i druge solidarne pomoći pojedincima i ranjivim grupama koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promjenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima.

 • Misija udruženja jeste primjena dobre prakse u oblastima a) organizovanog kriminala i korupcije; b) Terorizma i terorističkih akata; c) Ljudskih prava; d) Bezbjedonosne i odbrambene politike; e) Forenzičkih nauka; f) Poslovne analitike; g) Zaštite i prevencije od rodno zasnovanog nasilja h) istraživačkog novinarstva, kao i stručno istraživanje i implementacija konkretnih aktivnosti u cilju unaprijeđivanja društvenog života

  Naš tim

  Upoznajte naš tim

  Nataša Ranitović

  Kriminolog

  Darko Popadić

  Politikolog

  Mihailo Rašović

  Menadzer u poslovno-civilnoj bezbjednosti